{"status":true,"data":{"id":285,"code":"","category_id":55,"name":"ANPELIBE","slug":"anpelibe","thanhphan":"

Chúng tôi s\u1eed d\u1ee5ng trà Anh qu\u1ed1c \u0111\u1ec3 t\u1ea1o ra nh\u1eefng tách trà th\u01a1m ngát, d\u1ecbu nh\u1eb9 h\u1ebft s\u1ee9c \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng c\u1ee7a dòng trà \u0111\u1ebfn t\u1eeb x\u1ee9 s\u1edf s\u01b0\u01a1ng mù. Chúng tôi theo chân nh\u1eefng chuyên gia yêu và sành Café \u0111\u1ec3 tìm ki\u1ebfm lo\u1ea1i Café Vi\u1ec7t ngon nh\u1ea5t t\u1eeb các vùng Café n\u1ed5i ti\u1ebfng nh\u01b0 Lâm \u0110\u1ed3ng, Gia Lai… Chúng tôi l\u1ef1a ch\u1ecdn nh\u1eefng lo\u1ea1i trái cây t\u01b0\u01a1i ngon \u0111\u1ec3 có \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng ly n\u01b0\u1edbc ép th\u01a1m mát. Và b\u1eb1ng tình yêu, b\u1eb1ng s\u1ef1 sáng t\u1ea1o, chúng tôi t\u1ea1o ra m\u1ed9t th\u1ebf gi\u1edbi \u0111\u1ed3 u\u1ed1ng phong phú chinh ph\u1ee5c m\u1ecdi th\u1ef1c khách…<\/p>\r\n","desc":"","details":"

C\u1ea3m \u01a1n qu\u00fd kh\u00e1ch \u0111\u00e3 quan t\u00e2m \u0111\u1ebfn s\u1ea3n ph\u1ea9m n\u00e0y.<\/div>","images":["\/storage\/product\/03709d2345dcb9133d1e65fa1a223818.jpg","\/storage\/product\/18ff74af85a586032cef8efbb6c3cf86.jpg","\/storage\/product\/9ad8d56d34b3bf5fc4bf8653e35639e7.jpg"],"avatar":"\/storage\/product\/03709d2345dcb9133d1e65fa1a223818.jpg","sale":"0.00","sale1":"0.00","sale2":"0.00","price":"0.00","promotion_percent":"0","url_competitor":"","quantity":0,"guarantee":"","xuatxu_id":0,"nhasanxuat_id":0,"group_product_id":null,"sold":null,"visit":0,"like":0,"rating":0,"url_root":"","sale_root":"0.00","exchange_rate":"0.00","meta_key":"","meta_description":"","status":"public","depth":0,"created_at":"2020-12-25 17:23:39","updated_at":"2022-05-31 13:45:10","htmlLstImages":"
<\/div>
<\/div>
<\/div>","price_format":"Li\u00ean h\u1ec7","category":{"id":55,"parent_id":null,"lft":13,"rgt":14,"name":"\u0110\u1ed3 u\u1ed1ng","slug":"do-uong","depth":0,"images":"\/storage\/product_category\/dfc07050e0b9f28be4f282630f05db88.png","meta_key":"\u0110\u1ed3 u\u1ed1ng","meta_description":"Th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c phi\u00ean b\u1ea3n m\u1edbi c\u1ee7a cafe v\u1edbi ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng tuy\u1ec7t h\u1ea3o","background_color":"#5F3A24","background_picture":"\/storage\/product_category\/7acb832c00be932cd11d0dc33377e5f2.svg","created_at":"2020-03-24 21:09:15","updated_at":"2022-04-12 09:58:17"},"xuatxu":null,"nhasanxuat":null}}